Privacy Policy

Privacy Policy

ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE, gevestigd te Nieuwstraat 1A, 5241CM te Rosmalen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78158974, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE hier in de praktijk mee omgaat.

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE persoonsgegevens verwerkt.

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of behandeling zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) Achternaam en voornamen;
b) Geboortedatum;
c) Burgerservicenummer (BSN);
d) E-mailadres;
e) Telefoonnummer;
f) Adresgegevens;
g) Het polisnummer ziektekostenverzekering;
h) De gegevens van de huisarts;
i) Gegevens over je gezondheid.

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze.

5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a) Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
b) Uitvoering van behandelovereenkomst of de voorbereiding hierop;
c) Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
d) Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, Romy Fennema – Praktijk voor Psychomotorische therapie en bedrijfsvoering

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE persoonsgegevens verwerken.

ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier MijnDiad, waar ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.

ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling nodig is of vanuit een wettelijke verplichting.

ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Binnen ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE hanteert de volgende bewaartermijnen:
a. Dossiergegegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar.

9. Wat als er een datalek plaatsvindt?
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigen van deze privacyverklaring
ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?
U hebt het recht ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE door een e- mailbericht te sturen naar info@romyfennemapmt.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ROMY FENNEMA – PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE door een e-mailbericht te sturen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de NFG (zie klacht regelement op de website).